បុរសប្រើថ្នាំលេបពេលរូមភេទប្រឈម នឹងបញ្ហាសុខភាពផ្លូវភេទ