បុរសទទួលទានសាច់ក្រហមចៀនអាចបង្កើន​​​​ហានិភ័យមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត