ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានសារៈ​​សំខាន់ក្នុងការ​​កាត់បន្ថយ​​​ការឆ្លងមេរោគអេដស៍