សមាគមឥន្ធនូ (សេវាផ្ដល់ប្រឹក្សាអំពីកាមរោគ មេរោគអេដស៍/ជំងឺអេដស)

Enter your full name here.

Enter a valid email address here.

Enter the subject of your enquiry here.

Enter the content of your enquiry here.

Enter the characters from the image.

សេវាទូរសព័្ទរក្សាសំងាត់ផ្ដល់ព័ត’មានអំពីមេរោគអេសដ៍ ការគាំទ្រការប្រឹក្សា និង ការនែនាំប្រាប់ពីទី កន្លែង ដែលត្រឹមត្រូវសំរាប់អ្នក

ទូរស័ព្ទ: ០១២ ៩៩៩ ០០៨ , ០១២ ៩៩៩ ០០៩ (ពីរប្រព័ន្ឋនេះគឺឥតគិត ថ្លៃចំពោះ អ្នកប្រើប្រព័ន្ធ ០១២,០៩២,០១៧ និង ០៨៩ )

ទូរស័ព្ទ: ០៩២ ៩១ ៤១ ១១ (អាត្រាតំលៃពិសេស គឺ $ ០,០៣ ក្នុង ១នាទី សំរាប់អ្នកប្រើប្រព័ន្ធ CellCard)
ចាប់បើកពី: ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសៅរ៍ ម៉ោង ១១: ០០ ព្រឹក – ៨: ០០ ល្ងាច

ចាប់បើកពី: ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសៅរ៍ ម៉ោង ១១:០០ ព្រឹក – ៨: ០០ ល្ងាច

គេហទំព័រ: http://www.inthanou.org

Login

Lost your password?