សេវាជំនួយផ្នែកច្បាប់

ឈ្មោះអង្គភាពជំនួយផ្នែកច្បាប់ អាស័យដ្ឋានទំនាក់ទំនង
ជនបង្គោលសំរាប់បណ្តាញស្មាតហ្គឺលអ៊ុក​ សុម៉ាល័យ

លេខទូរសព្ទ 093 677 929 (ouksomalay@gmail.com)

ជនបង្គោលសំរាប់បណ្តាញស្មាតហ្គឺលរត្ន័ ស្រីមុល, សុខា លីតា, ម៉ៅ សូម៉ា, តាំង ចាន់គន្ធា, សូ ម៉ាយូណង, វ៉ាន់ ស្រីនាង

លេខទូរសព្ទ 017 989 500, 096 654 5400​​, 010 527 273, 097 666 2706 /096 4999 162, 016 667 241, 093 257 829

ជនបង្គោលសំរាប់បណ្តាញស្មាតហ្គឺលវ៉ន ណាវី

លេខទូរសព្ទ 012 228 587

ជនបង្គោលសំរាប់បណ្តាញស្មាតហ្គឺលអ៊ុន វន្នី

លេខទូរសព្ទ 081 5050 81/ 085 345 484 (unvannypfd@gmail.com)

ជនបង្គោលសំរាប់បណ្តាញស្មាតហ្គឺលលឹម កញ្ញា

លេខទូរសព្ទ 092 670 485

Login

Lost your password?