អក្នអាចប្រាប់មនុស្សទាំងអស់ថា អក្នជាស្រ្តីដែលប្រតិពទ័្ធស្រី