ជំងឺកាមរោគអាចឆ្លងតាមផ្លូវផ្សេងៗគ្នាជា​ច្រើន​​ពុំមែនឆ្លងតាមការ​រួមភេទមួយមុខទេ