យុទ្ធនាការការធ្វើតេស្តមេរោគអេដស៍ថ្មីមួយជម្រុញឱ្យបុរសថៃដើម្បីទាញយកប្រយោជន៍ពីការធ្វើតេស្តយ៉ាងឆាប់រហ័ស