សេវាជំនួយផ្នែកច្បាប់

ឈ្មោះអង្គភាពជំនួយផ្នែកច្បាប់ អាស័យដ្ឋានទំនាក់ទំនង
ជនបង្គោលសំរាប់បណ្តាញមិត្តអប់រំមិត្តអ៊ុក ថា, ផន ស៊ីណាត, រ័ត្ន សំអាត, តាន់ ម៉េងហ៊ុយ, កែវ ចាន់រិទ្ធី

លេខទូរសព្ទ 010 913 702, 077 37 33 42, 012 51 44 07, 087 601 529, 010 76 86 07

ជនបង្គោលសំរាប់បណ្តាញជំនួយផ្នែកច្បាប់នៃកម្ពុជាលោក​ កៅ ឌីណា - ប្រធានកម្មវិធី, លោក ហេង​ វុទ្ធី - មន្ត្រីបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកច្បាប់

លេខទូរសព្ទ 012 887442 / 015 777442, 092 982028

ជនបង្គោលសំរាប់បណ្តាញជំនួយផ្នែកច្បាប់នៃកម្ពុជាលោក​ កៅ ឌីណា - ប្រធានកម្មវិធី, លោក ហេង​ វុទ្ធី - មន្ត្រីបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកច្បាប់

លេខទូរសព្ទ 012 887 442 / 015 777 442, 092 982 028

ជនបង្គោលសំរាប់បណ្តាញជំនួយផ្នែកច្បាប់នៃកម្ពុជាលោកស្រី.កុយ កិត្យា - ប្រធានសាខាខេត្ត (មេធាវី), លោក ប៉ើ អ៊ូម៉ើត - មន្ត្រីផ្នែកតស៊ូមតិ

លេខទូរសព្ទ 012 763 697 (koy_kithya@lac.org.kh) , 077 970 997 (oumoete@yahoo.com)

ជនបង្គោលសំរាប់បណ្តាញជំនួយផ្នែកច្បាប់នៃកម្ពុជាលោកស្រី.កុយ កិត្យា - ប្រធានសាខាខេត្ត (មេធាវី), លោក ប៉ើ អ៊ូម៉ើត - មន្ត្រីផ្នែកតស៊ូមតិ

លេខទូរសព្ទ 012 763 697 (koy_kithya@lac.org.kh) , 077 970 997 (oumoete@yahoo.com)

Login

Lost your password?