នៅឆ្នាំ២០២០កម្ពុជានឹងសម្រេចឲ្យបាននូវគោលដៅមិនមានអ្នកឆ្លងមេរោគអេដស៍ថ្មី