ធ្លាប់ប្រើស្រោមអនាម័យគ្រើមអត់? ល្បីថា ស្រោមប្រភេទនេះប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ច្រើន