តើលោកអ្នកដឹងទេថាយើងគួរទទួលទាអាហារបែបណាដែលមិនធ្វើធាត់ដុះក្បាលពោះ ?