អក្នអាចប្រាប់មនុស្សទាំងអស់ថា អក្នជាស្រ្តីដែលប្រតិពទ័្ធស្រី

tellingpeopleyouarelesbian_2 tellingpeopleyouarelesbian_1 tellingpeopleyouarelesbian_3ពីមុនពេលដែលអ្នកសំរេចចិត្ដថា អ្នកនឹងប្រាប់គេថាអ្នកជាស្រីស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា អ្នកគួរតែពិចារណាថានរណាដែលអ្នកនឹងប្រាប់ ហើយពួកគេអាចនឹងមានប្រតិកម្មយ៉ាងណា ចំពោះរឿងនេះ។
ឪសារភាពការពិតឱ ឬ ការសំរេចចិត្ដក្នុងការរស់នៅដោយបើកចំហជាស្រីស្រលាញ់ស្រី ប្រហែលជាប្រើពេលយូរ។ ត្រូវត្រៀមលក្ខណៈរួចជាសេ្រចចំពោះប្រតិកម្មវិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមាន។
ចំពោះមនុស្សមួយចំនួន ការសារភាពការពិតជាជំហានដែលមានភាពវិជ្ជមាន ប៉ុន្ដែសំរាប់អ្នកផេ្សងទៀត ដែលមានការស្មុកស្មាញ ហើយគ្មានសារៈសំខាន់។ ចូរមើលអត្ថបទ ឪសារភាពពីខ្លួនអ្នកឱ នៅក្នុងផ្នែកការរស់នៅនៃវិុបសាយនេះដើម្បីដំបូន្មានល្អៗជាច្រើន ក្នុងការសារភាពពីខ្លួនឯង។
ការសារភាពពីខ្លួនឯង វាមិនមែនកើតឡើងចំពោះគ្រួសារ ឬមិត្ដភក្ដិតែមួយគ្រានោះទេ។ វាអាចនឹងកើតឡើងពេញមួយជីវិតនៅពេល ដែលអ្នកជួបជាមួយនឹងមនុស្សថ្មីៗ និងស្ថានភាពថ្មីដែលអ្នកចង់អោយគេដឹងការពិតអំពីខ្លួនអ្នក។


ការគាំទ្រស្រីដែលប្រតិពទ័្ធស្រី

ហេតុអ្វីស្រីស្រលាញ់ស្រី?
ចូរចងចាំថា ស្រីស្រលាញ់ស្រីមិនមែនជាជំងឺដែលត្រូវ ឪព្យាបាលឱឬឪកែតំរូវទេឱ វាមិនមែនខុសធម្មជាតិ។ វាមិនមែនជាផ្នែកមួយនៃផ្លូវភេទ និងសេចក្ដីស្រលាញ់ដ៏ធំធេងរបស់មនុស្ស។ វាគឺគ្មានសំនួរស្រាវជ្រាវ ឬ ការសាកល្បង ដែលអាចនឹងប្រាប់អ្នកថា អ្នកគឺជាស្ដ្រីដែលប្រតិព័ទ្ធស្ដ្រី ឬ អត់ទេ។ បើអ្នកគឺជាស្រីស្រលាញ់ស្រី ប្រហែលជាអ្នក


ការគាំទ្រស្រី្តដែលប្រតិពទ័្ធស្រ្តី

lstyle_lesbian_1ស្ដ្រីដែលប្រតិព័ទ្ធស្ដ្រីដូចគ្នា ជាញឹកញាប់ត្រូវបានក្រុមសង្គមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបំភេ្លចចោល ប៉ុន្ដែ ឡ្សតយល េបានផ្ដល់នៅការគាំទ្រ និងណែនាំដល់ស្ដ្រីដែលស្រលាញ់ស្ដ្រីដូចគ្នា។ យើងដឹងថាស្រីដែលប្រតិព័ទ្ធស្រី ប្រឈមមុខទៅនឹងបពា្ហាផេ្សងៗគ្នាទៅនឹងបុរសខ្ទើយផងដែរ ហើយយើងបានផ្ដល់យោបល់មួយចំនួនដូចជា ការជួយក្នុងការតស៊ូចំពោះការលំបាកនេះ។

មនុស្សស្រីប្រតិព័ទ្ធមនុស្សស្រីដូចគ្នា គឺជាស្រីដែលមានលក្ខណៈធម្មតា ដែលមានភាពរំភើបចិត្ដ និងអារម្មណ៍ផ្លូវភេទជាមួយស្រីៗ។ ស្រីស្រលាញ់ស្រី មានគ្រប់ប្រទេស វប្បធម៌ និងសង្គម ប៉ុន្ដែជាអកុសលស្ដ្រីមួយចំនួនពិបាកនឹងទទួលយក ចំនុចដែលថាពួកគេមានអារម្មណ៍លើស្រីដូចគ្នា (ចំពោះខ្លួនគេ និងអ្នកដទៃ) ពីព្រោះសង្គមរបស់ពួកគេមិនទទួលស្គាល់វាទេ។

ក្នុងអតីតកាលសង្គមទាំងអស់បានដាក់ភាពចេញមុខចំពោះបុរស ឬស្ដ្រីដែលជាដៃគូគឺជាទំនាក់ទំនងបែបធម្មតា ព្រោះនេះជាទំនាក់ទំនង ដែលអាចបង្កើតកូនបាន។ ដោយស្រីប្រតិព័ទ្ធស្រី និងបុរសស្រលាញ់បុរសបានព្យាយាមសំរាប់ការយល់ដឹងបន្ថែម ការទទួលស្គាល់នៃធម្មជាតិ ចំពោះការស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា សង្គមកាន់តែច្រើននៅក្នុងពិភពលោកបានទទួលស្គាល់ចំពោះការស្រលាញ់បែបនេះថាជារឿងធម្មជាតិដែរ។

តើអ្នកអាចមើលដឹងប្រាកដថា តើស្ដ្រីម្នាក់ស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា ឬទេ?
អ្នកប្រហែលជាមិនអាចដឹងបានទេថា ស្ដ្រីម្នាក់ស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា បើសិនជាគេមិនបានប្រាប់អ្នក។ វាគ្មានផ្លូវនោះទេ ដែលអ្នកអាចប្រាប់ថា

ស្រីនោះគឺជាស្រីដែលប្រតិព័ទ្ធស្រីដូចគ្នា ដោយគ្រាន់តែមើលទៅនាង។ អ្នកនឹងស្មានហើយនឹងធ្វើការសន្មត់ ចំពោះការស្លៀកពាក់ ប៉ុន្ដែនេះគ្រាន់តែជាការសំគាល់លើអត្ដសញ្ញាណផ្ទាល់ មិនមែនការប្រព្រឹត្ដភេទសម្ព័ន្ធនោះទេ។

lstyle_lesbian_2


ការសន្ទនា

តើវាមានសារៈសំខាន់ប៉ុន្មាន ដែលយើងដឹងនូវរបៀប ចាប់ផ្ដើម ការសន្ទនា? ស្រាវជ្រាវពីប្រធាន បទ នេះ តាម អិុនធឺណិត សាក សួរមិត្ដភក្ដិ រឺ អ្នករួមការងារ ហើយអ្នកនឹងដឹងថា មនុស្ស ជា ច្រើន មានការយល់ដឹង តិចតួចណាស់អំពីការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នានេះ ហើយ ពេលខ្លះ ពួកគេញញើត នឹងគំនិតនេះ មូលហេតុ ចំបង នោះគឺ ព្រោះតែ ពួកគេមិនចង់ប្រឈមមុខ នឹងការបដិសេធ របស់សង្គម នៅ ពេល ដែលពួកគេ ចាប់ផ្ដើម ការសន្ទនា។

ទោះជាយ៉ាងណា ពួកយើងកំពុងតែប្រាស្រ័យ ជាមួយជំនាញ ទំនាក់ ទំនង ដ៏ចាំបាច់មួយចំនួន ជំនាញខ្លះ អាច ធ្វើ អោយមានការ ផ្លាស់ ប្ដូរ ក្នុងជីវិតរបស់អ្នក ទាំងក្នុងសង្គម និងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ ។ ព្យាយាមរក នឹក ឡើងវិញ តើជាញឹកញាប់ រឺ ទេ ដែលអ្នក មិនចូល ក្នុងចំណោមគេ ហើយជាញឹកញាប់ប៉ុណ្ណា ដែល អ្នកមាន គំនិតមិន ចាប់អារម្មណ៍ រឺ ចង់ស្គាល់អ្នកដទៃ រហូតដល់មាន មនុស្សម្នាក់មក សួរអ្នក និងចាប់ ផ្ដើម ការសន្ទនា រយៈពេល ១០ នាទី ក្រោយមក អ្នកមិនអាច ឈប់និយាយឡើយ ហើយអ្នកនឹងមានមិត្ដភក្ដិ ថ្មី មួយ រឺ ពីរនាក់។ ខាងក្រោមនេះយើងផ្ដល់ជូននូវ ការចាប់ផ្ដើម ៤ ជំហាន ដែលអាចជួយអ្នក អោយក្លាយ ជាមនុស្សម្នាក់ក្លាហាន ដែលហ៊ាន ទៅរកអ្នកដទៃ ចាប់ផ្ដើមការសន្ទនា និង បន្ដការសន្ទនានោះ។

ជំហានទី ១
ប្រើកាយវិកាទទួលរាក់ទាក់
កាយវិកាមានលក្ខណៈធម្មជាតិ លក្ខណៈចៃដន្យ រឺ ជាលក្ខណៈ ត្រៀម ទុកមុន ប៉ុន្ដែពេលខ្លះ វាគឺជាភាសា មួយដែលងាយ ស្រួល យល់បំផុត។ មុនពេលនិយាយប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នា អ្នកអាច ប្រើកាយ វិកាដើម្បី ផ្ដើម ការសន្ទនា ជាមួយនឹងអ្នកដទៃ ជា រូបភាពប្រាប់អោយដឹងថា អ្នកជាមនុស្សដែល រួសរាយរាក់ទាក់ ម្នាក់។ កាយវិកាទាំងនេះរួមមានរឿងសាមញ្ញៗ ដូចជា ការញញឹម ដោយគួរសម ដោយមិន នៅឈរ ក្រសោបដៃ របស់អ្នក រឺ ក៏ចង ចិពោ្ចីម។ វិធីផេ្សងទៀតដែលមើលទៅគួរអោយទាក់ទាញ នៅ ពេល ដែល ចាប់ផ្ដើមការសន្ទនារួមមាន ការនិយាយ លើកដាក់ សមេ្លង របស់អ្នក និង ល្បឿននៃការ និយាយ ជាមួយ នឹង សំលេង ដែលពោរពេញ ដោយការជឿជាក់ និង តាមសំរួលអាច បង្ហាញនូវ ការទាក់ទាញ ជាង ការ និយាយញាប់ៗ ការបង្ហាញនូវ អារម្មណ៍ ធុញថប់ រឺ ក៏និយាយឆ្លើយតបដោយស្ទាក់ស្ទើរ ដោយសំលេង មិនចាប់អារម្មណ៍។នេះអាចបពា្ជាក់ថា មនុស្សជាច្រើនជារឿយៗ មានអារម្មណ៍មិនសូវចុះចំណោម នឹង អ្នកដទៃ។ ការងាររបស់ អ្នក គឺ ស្វែងយល់ថាតើមនុស្សទាំងអស់ នោះពិត ដូច្នោះ ដែររឺទេ។ អ្នកអាចយល់ ថាមនុស្ស ទាំងនោះពិតជា ពិបាក ក្នុងការចុះសំរុង ប៉ុន្ដែអ្នកអាចបំបាត់ភាពខ្មាស់អៀន របស់ពួកគេ ដោយ យក ឈ្នះនូវកាយវិកា ដែលជំនះរបស់ពួកគេ។

ជំហានទី ២
ផ្ដើមជាមួយនឹងការសួរសំនួរបើក
យើងពិតជាមិនដឹងថា ការសន្ទនា អាចនឹងបន្ដបានយ៉ាងជោគជ័យ បើអ្នកមិនចាប់ ផ្ដើមការសន្ទនា ដោយ សួរ ថា ឪតើអ្នកសុខ សប្បាយ ជាទេ ឱ ព្រោះវា អាចធ្វើអោយការ សន្ទនា បពា្ចប់ យ៉ាង រហ័សដោយអ្នក នឹង ទទួលបានចំលើយយ៉ាងខ្លីថា ឪសុខ សប្បាយ ជាទេឱ។ វាបពា្ចប់ដោយមូលហេតុយ៉ាងសាមញ្ញ គឺ អ្នក ចាប់ ផ្ដើម នូវសំនួរមិនត្រឹមត្រូវ។ សំនួរដែល សាមញ្ញធ្វើ អោយ យើង ផ្ដល់នូវចំលើយដែលសាមញ្ញ។ ពួកវា នឹងមិនទាមទារ អោយ យើងប្រើពេល វេលាសំរាប់គិតអំពីចំលើយនោះទេ ផ្ទុយ ទៅវិញយើង នឹងឆ្លើយ តប យ៉ាងរហ័ស។
បើសិនអ្នកមិនទុកចិត្ដសួរខ្លួនឯងថា តើអ្នកធ្លាប់ត្រូវបាន គេសួរ សំនួរ ថា ឪតើអ្នកសុខ សប្បាយ ជាទេឱ? ប៉ុន្មានដង ហើយ អ្នកនឹង មិនគិត អំពីវា។ ដូចេ្នះនូវជំហាននេះ គោលដៅ របស់អ្នកគួរ តែស្វែង រកនូវ សំនួរណា ដែលធ្វើអោយមានចំលើយវែងជាងមួយ រឺ ពីរពាក្យ។ អ្វីដែលអ្នកត្រូវសួរ អាចអាស្រ័យលើមនុស្សដែលអ្នកស្គាល់ រឿងខ្លះដែលអ្ន្មកត្រូវចាំពេលអ្នកអាន ឧទាហរណ៍ខាងក្រោមៈ

•     តើអ្វីដែលគួរអោយចាប់អារម្មណ៍ជាង គេក្នុង ថ្ងៃឈប់ សំរាក របស់អ្នក?ឱ ជាជាងអ្នកសួរថា ឪតើថៃ ្ងឈប់សំរាក របស់អ្នក ល្អដែរ រឺ ទេ?
•     តើអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាចំពោះការរស់នៅតំបន់នេះ?ឱ ជាជាងអ្នកសួរថា ឪតើអ្នករស់នៅ ទី នេះយូរប៉ុណ្ណាហើយ?
•     ប្រាប់ខ្ញុំអំពីប្រពន្ធរបស់អ្នក និងគ្រួសាររបស់អ្នកឱ ល្អជាង ការ សួរ ឪតើអ្នករៀបការហើិយ រឺ នៅ?

ជំហានទី ៣
បំលែងចំលើយទៅជាសំនួរថ្មីមួយ
អ្នកពូកែនិយាយមិនល្អ ដូចអ្នកដែលពូកែសន្ទនាឡើយ។ អ្នក ដែល ពូកែនិយាយ ច្រើនតែនិយាយ ម្នាក់ឯង ក្នុងពេលសន្ទនា វាអាចជាការល្អ រឺ អាក្រក់រីឯអេ្នកពូកែសន្ទនាវិញ តែងតែ ស្ដាប់អ្នកដទៃនិយាយ និង ចេះ ចោទជាសំនួរបានយ៉ាង ត្រឹមត្រូវ នៅពេលឱកាសហុចអោយ។

ដើម្បីក្លាយជាអ្នកសន្ទនាដ៏ល្អ អ្នកអាចបន្ដការ សន្ទនាដោយ មិនចាំបាច់ ប្ដូរប្រធានបទ ឬ សួរសំនួរថ្មី ដែល ធ្លាប់សួររួច នោះ ទេ ។ ដើម្បីអោយល្អ អ្នកអាចប្រើចំលើយ របស់អ្នកដើម្បីចោទ ជាសំណួរ ទោះបី អ្នក ដឹងថា អ្នកមិនបាននិយាយអ្វីថ្មីក៏ដោយ ។ ផ្ទុយទៅវិញ វាបែរជាផ្ដល់ចំណាប់អារម្មណ៍ ថាអ្នកកំពុងស្ដាប់ ដែល ធ្វើអោយអ្នកបពា្ជាក់ន័យ និង បង្ហាញថាអ្នកកំពុង បង្កើត ទំនាក់ទំនងល្អ ជាមួយដៃគូសន្ទនា ទាំងនេះ ជាគន្លឹះ សំរាប់ធ្វើ ខ្លួន អោយក្លាយជាអ្នកសន្ទនាដ៏ល្អម្នាក់។ អ្នកមិនគួរផ្ដល់ដំបូន្មាន ដែល មិនបានស្នើសុំ ឬ ធ្វើអោយអ្វីមួយ ដែលអ្នកនិយាយ ចាប់អារម្មណ៍ ជាជាងការសន្ទនារបស់អ្នកនោះទេ (ការធ្វើដូចនេះ អ្នក អាចនឹងបពា្ចប់ការសន្ទនាមួយយ៉ាងលឿន) សូមទុក ពេល អោយ អ្នកនិយាយ ស្វែងយល់កាន់ តែច្បាស់ អំពី ប្រធានបទ។

ជំហានទី ៤
ឈានចូលដល់ការគ្រប់គ្រងការសន្ទនា
មកទល់ពេលនេះអ្នកបានព្យាយាមក្នុងការកាច់ចង្កូត និងគ្រប់គ្រង ទៅលើការសន្ទនា ដោយមិនបង្ហាញ នូវភាព តក់ក្រហល់។ ដល់ ដំណាក់កាលនេះ អ្នកគួរតែប្រគល់អោយអ្នកផេ្សងជាអ្នកនិយាយ នៅក្នុង ការសន្ទនាវិញ ហើយអ្នកជាអ្នកស្ដាប់ម្ដង។ ផល ប្រយោជន៍ នៃការធ្វើបែបនេះគឺ អាចអោយ អ្នកនោះ ដាស់ការសន្ទនា និង រីករាយក្នុងការសន្ទនាបើគេបាននិយាយច្រើន។ ក្នុងលក្ខណៈ ធម្ម ជាតិ របស់មនុស្ស ទោះបីយើងដឹង ឬ មិនដឹងក៏ដោយ យើងគឺជា ប្រធានបទដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៍សំរាប់ខ្លួនឯង។ បន្ទាប់ មក នោះគឺជាអ្វីដែលយើងបានពិភាក្សាអម្បាលមិញនេះ។


ឆ្នាំថ្មីស្ទីលថ្មី

សំរាប់ការចាប់ផ្ដើមនៃឆ្នាំថី្ម ពួកយើងភាគច្រើន តែងមាន អារម្មណ៍ រំភើបសំរាប់អី្វៗ ដែលយើងនឹង ធើ្វ (ចាប់ផ្ដើម ហាត់ប្រាណ) ឬ ឈប់ធើ្វ(ជក់បារី ឬ ញុាំច្រើនពេក)។ ជាការពិតណាស់ យើងមិន សូវរក្សាការ សន្យារបស់យើងទេ ប៉ុន្ដែ យ៉ាងហោច ណាស់ នៅពេល ចាប់ផ្ដើមដំបូង យើងមានអារម្មណ៍ពុះកព្រោ្ចាលក្នុង ការកែ លំអខ្លួន ឯង។ ក្រុម ំ្សតយល េយើងសូមចែករំលែកគំនិតខ្លះ ដើម្បីផ្ដល់ ភាព រីករាយ ពេញមួយ ឆ្នាំ ២០០៩ ដល់ខ្លួនអ្នកព្រមទាំងរក្សា ភាព សិុចសីុ និង សុខភាព អោយល្អផងដែរ!

ឆ្នាំថី្មខិតជិតដល់ហើយ តើអ្នកចង់ធើ្វអី្វដើម្បីអោយអ្នក ក្លាយខ្លួន ជាមនុស្សល្អ ស៊ិចសីុ បំផុត និង ជាឆ្នាំ ដែលពេញដោយ អនុស្សាវរីយ៍ និង ការសប្បាយជាងគេ?ក្រុម ំ្សតយល េបង្ហាញអាថ៌កំបាំងនិង ប្រាប់ អ្នកពីការសម្ងាត់និង ដំណឹងដែលអ្នកត្រូវ ការដើម្បី ផ្ដល់ភាព រីករាយ ពេញមួយឆ្នាំ២០០៩ ដល់ខ្លួនអ្នក ព្រម ទាំងរក្សាភាពសិុចសីុ និង សុខភាពអោយល្អផងដែរ! (អត្ថបទ ឪឆ្នាំថី្ម អ្នកក៏ថី្ម ឱ នេះ បោះពុម្ព និង អាចកាត់ចេញបាន ដូចេ្នះអ្នកអាចដាក់តាម ហោ)េ៉ៅ ឬ កាបូបដើម្បីជួយអ្នក ក្នុងឆ្នាំថី្មនេះ)។

១​​ ដាក់ស្រោមអនាម័យ និងទឹករំអិលក្នុងកាបូប ឬកាបូបលុយ ជាប់ជានិច្ច

អ្នកមិនដឹងថាអ្នកនឹងជួបអ្នកណា ម្នាក់ នៅទីណា ដែលធើ្វ អោយ អ្នកមាន អារម្មណ៍រ៉ូមែនទិច។ សិ្ថតនៅក្នុងឱកាសនៃភាព រំជើប រំជួល វាអាចពិបាកនឹង បពា្ឈប់ ហើយនឹង រូតខោរបស់អ្នកវិញ ដើម្បីរកកន្លែងដែលមាន លក់ ស្រោម អនាម័យ និង ទឹករំអិល។ ប៉ុន្ដែបើសិន ជាអ្នកមានប្រដាប់ជំនួយដល់ការរួម ភេទ (ស្រោម អនាម័យ និងទឹក រំអិល) នៅក្នុងកាបូប ឬ កាបូបលុយជា សេ្រចអ្នកអា កាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ ក្នុងការរួមភេទដោយ គ្មានស្រោម អនាម័យបាន។
ចូរចាំថា បើអ្នកទុកស្រោម អនាម័យនៅក្នុងកាបូបលុយ អ្នកគួរ ដូរវា រៀងរាល់ខែ ព្រោះវាអាចខូច។
គន្លឹះ បើអ្នកយល់ថាវាមានការលំបាកក្នុងការ ប្រើប្រាស់ ស្រោម អនាម័យ បុរស (ដូចជារលង់ពេក ចង្អៀត ពេក ឬ អាច របូត នៅពេលប្រដាប់ភេទឈប់រឹង នៅពេលដែលអ្នកពាក់) ក្នុងស្ថានភាព បែប នេះស្រោម អនាម័យសំរាប់ស្រី្ដប្រហែលជាអាចជួយអ្នកបាន។ ស្រោមអនាម័យស្រី្ដមានគុណសម្បតិ្ដ ជាច្រើនដូចជា អ្នកអាចពាក់ វាមុនពេលអ្នកធើ្វដំណើរទៅណា មកណា ដូចេ្នះអ្នកមិនភ័យខ្លាច ភេ្លចពាក់វា ទេ (ដូចជា ក្នុងស្ថានភាពដែលអ្នកស្រវឹង ឬ កំពុង ពុះ កព្រោ្ចាលខ្លាំង) អ្នកអាចប្រើប្រាស់ទឹករំអិលគ្រប់ ប្រភេទ ជាមួយ អនាម័យស្រី្ដហើយដោយវាអាចត្រូវកំដៅ បាន មនុស្ស ភាគច្រើន និយាយថាវាមាន ផាសុកភាព ហើយ ធម្មជាតិជាង ស្រោមអនាម័យ បុរស។

២ ធើ្វឱ្យវារអិលទៅ

lifestyle Page4 8ទឹករំអិលមិនត្រឹមតែជួយបន្ថែម សុវតិ្ថភាព ទេ វាថែមទាំងផ្ដល់ភាពប្រសើរ ដល់ ការ រួមភេទ ទៀតផង។ មនុស្សជាច្រើន យល់ ថា ទឹករំអិលមួយ កពា្ចប់តូចដែល ភ្ជាប់ ជាមួយ ស្រោម អនាម័យនោះ មិន គ្រប់ គ្រាន់ ក្នុងការផ្ដល់ភាព រំជើបរំជួលទេ ហើយ ត្រូវការវាបន្ថែមទៀត ។ សំណួរ របស់យើង គឺ ទិញទឹករំអិល ១ ដប ឬ ២ដប ឬ ៣ដប ដើម្បីចាប់ផើ្ដមការ សប្បាយ។ គន្លឹះ ក្នុងការប្រើប្រាស់ ដាក់ទឹករំអិល ១ ដំណក់ ប៉ុនគ្រាប់ សណ្ដែកទៅ លើចុង ប្រដាប់ភេទរបស់ អ្នក ឬ ដៃគូអ្នកមុន នឹងពាក់ស្រោម អនាម័យ ដើម្បីបន្ថែម ភាព រំភើប។

៣ ទទួលភាពរីករាយ

កុំខ្លាចក្នុងការ ប្រថុយភាព ផ្សង ពេ្រង ការរួមភេទ គឺជា ការ សប្បាយ និងរីករាយ ប៉ុន្ដែ ពេលខ្លះ រឿងនេះបែរជាត្រូវគេ បំភេ្លច…. ជាពិសេស នៅ ពេល អ្នក ឬ ដៃគូអ្នក ឬ ទាំង២នាក់ មាន មេរោគអេដស៍។ អ្នក ប្រហែលជាគិតថា ការរួម ភេទ អាចក្លាយជា ភាពធុញ ទ្រាន់ បន្ទាប់ពី មាន ទំនាក់ ទំនងជាមួយគ្នា មួយរយៈហើយ មិនបានព្យាយាមធើ្វអោយ វាមាន ភាពចាប់ អារម្មណ៍ ទៀតផង។ ហើយ ប្រហែលជាមានអ្នកខ្លះ ទៀតមានការ ព្រួយបារម្ភពី ខ្វះសមត្ថភាព ឬបទពិសោធន៍ ដើម្បី ផ្ដល់ ការរួមភេទ ដ៏អស្ចារ្យ។ បើអ្នកមានអារម្មណ៍ បែបនេះខាងក្រោមនេះ ជាគន្លឹះ ខ្លះពីយើង ដែលអាចធើ្វអោយ អ្នកមានអារម្មណ៍ឡើងវិញ។

សាកល្បងទីតាំងថី្ម ឬកន្លែងថី្ម
– ធើ្វអោយដៃគូរបស់អ្នកភ្ញាក់ផ្អើលដោយខោទ្រនាប់សិុចសីុ
– សាកល្បងដើរតួ និងស្លៀកពាក់អោយគ្នា
– និយាយពីរឿងភេទដាក់គ្នា
– ធើ្វអោយដៃគូរបស់អ្នកភ្ញាក់ផើ្អលដោយជ្រើសយក ពេលវេលា មិនប្រក្រតី
– កុំមើលស្រាលការរួមភេទដោយមិនរំពឹងទុក
ចូរចាំថា អ្នកត្រូវរីករាយនឹងការរួមភេទដោយ មានភាព ទទួល ខុសត្រូវ និង ប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យ បើ មិន ដូចេ្នះការរីករាយ របស់អ្នកនឹងមិនបានយូរទេ….

  ៤ បង្ហាញពីខ្លួនអ្នក

បើអ្នកមិនបង្ហាញខ្លួនឯងអោយ បាន ច្បាស់ទៅ កាន់ដៃគូ របស់ អ្នកទេ ធើ្វមេ្ដចគេនឹង អាចដឹងថា អ្នកត្រូវការ អី្វនោះ? ពួកយើង ទាយ ថា គេប្រាកដជាមិនដឹងទេ ដូចេ្នះ លុះត្រាតែ អ្នកនិយាយ ប្រាប់គេ អោយ ច្បាស់ថាអ្នកត្រូវ ការអី្វ អ្នកជា មនុស្សបែបណា អី្វដែលអ្នកមិនចូលចិត្ដ ហើយអី្វដែលអ្នក មិនចង់សាកល្បង អ្នក នឹងមិនអាចទទួល អារម្មណ៍ពេញចិត្ដ នោះទេ។ ហើយការ បង្ហាញ ប្រាប់ ពី ខ្លួនអ្នក គឺ មិនពាក់ព័ន្ធ តែការ និយាយ ពីរឿងភេទ នោះទេ វាអាចជា អី្វដែលអ្នកបារម្ភ។ ទំនាក់ទំនងដែលល្អ (អាចជាមួយ ដៃគូ ប្រចាំ ឬ ដៃគូ រយៈពេលខ្លី) គឺផ្អែកទៅលើការយល់ចិត្ដ និង ការ គោរព ហើយទាំងនេះ គឺបានមកយ៉ាងងាយពីការទំនាក់ទំនង ទោះតិចក្ដី ឬច្រើនកី្ដ ។

បើអ្នកមិនបង្ហាញខ្លួនឯងអោយ បាន ច្បាស់ទៅ កាន់ដៃគូ របស់ អ្នកទេ ធើ្វមេ្ដចគេនឹង អាចដឹងថា អ្នកត្រូវការ អី្វនោះ? ពួកយើង ទាយ ថា គេប្រាកដជាមិនដឹងទេ ដូចេ្នះ លុះត្រាតែ អ្នកនិយាយ ប្រាប់គេ អោយ ច្បាស់ថាអ្នកត្រូវ ការអី្វ អ្នកជា មនុស្សបែបណា អី្វដែលអ្នកមិនចូលចិត្ដ ហើយអី្វដែលអ្នក មិនចង់សាកល្បង អ្នក នឹងមិនអាចទទួល អារម្មណ៍ពេញចិត្ដ នោះទេ។ ហើយការ បង្ហាញ ប្រាប់ ពី ខ្លួនអ្នក គឺ មិនពាក់ព័ន្ធ តែការ និយាយ ពីរឿងភេទ នោះទេ វាអាចជា អី្វដែលអ្នកបារម្ភ។ ទំនាក់ទំនងដែលល្អ (អាចជាមួយ ដៃគូ ប្រចាំ ឬ ដៃគូ រយៈពេលខ្លី) គឺផ្អែកទៅលើការយល់ចិត្ដ និង ការ គោរព ហើយទាំងនេះ គឺបានមកយ៉ាងងាយពីការទំនាក់ទំនង ទោះតិចក្ដី ឬច្រើនកី្ដ ។

ចូរចាំថា ត្រូវស្ដាប់នូវអី្វដែលដៃគូរបស់អ្នក និយាយដែរទើបធើ្វ អោយទំនាក់ទំនងនេះប្រសើរ។ គន្លឹះ និយាយពីរឿង ស្រោម អនាម័យ គឺវាមានភាពងាយស្រួលបើអ្នក ធើ្វវាមុនពេលរួមភេទ ។ ត្រូវប្រាកដ ថាអ្នកទាំងពីរយល់ ព្រមប្រើប្រាស់ស្រោម អនាម័យ ដូចេ្នះហើយ អ្នកមិនចាំបាច់ព្យាយាម ធើ្វការ ចរចានៅពេល អ្នក មានអារម្មណ៍! ហើយបើអ្នក ចង់និយាយពីស្រោមអនាម័យ មុន ពេល រួមភេទត្រូវ ប្រាកដថា អ្នកនិយាយ ទៅកាន់បុរសដែលយក ចិត្ដទុកដាក់ចំពោះ សុខភាពខ្លួនឯងក៏ដូចជាសុខភាពរបស់ អ្នកហើយ គិតថា ស្រោមអនាម័យជារបស់ សំខាន់សំរាប់ការរួមភេទ។

៥ ទទួលការធើ្វតេស្ដ !

lifestyle Page4 6ឆ្នាំថី្មគឺជាការបង្ហាញពី ឱកាស ដ៏ល្អដល់អ្នក ក្នុងការកែខ្លួនជាថ្មី និងគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់ អ្នក។ ដូចេ្នះតើវាមានន័យ យ៉ាងដូច មេ្ដច? ក្រុម ំសតយល េដ៏ឡូយ យល់ ្រសបថា ដើម្បីគ្រប់ គ្រង ជីវិតរបស់អ្នក និង ចាប់ផ្ដើម សារ ជាថ្មី អ្នកត្រូវដឹងអំពីលទ្ធផល មេរោគ អេដស៍ របស់ អ្នក។ យើងដឹងថាវាគួរអោយខ្លាច ហើយ អ្នកអាចមាន ការបារម្ភ ពីលទ្ធផល ប៉ុន្ដែដឹងអំពី លទ្ធផលពិត គឺជាការល្អជាងមិនដឹង។ ដោយមានលទ្ធផល ធើ្វតេស្ដនៅក្នុងដៃ ទោះជាវិជ្ជមាន ឬអវិជ្ជមាន អ្នកអាចគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់ខ្លួន និងអាចធានា បាននូវការរក្សា សុខភាព ភាព សិុចសីុ និងសុវតិ្ថភាព។ ក្រុម ំសតយល េណែនាំថា គួរធើ្វតេស្ដយ៉ាងហោចណាស់ ២ដងក្នុង មួយឆ្នាំ ដូចេ្នះហើយឆ្លៀតឱកាស នេះចាប់ផ្ដើមខ្លួនអ្នកសារជាថ្មី ទៅធើ្វតេស្ដឈាមក្នុងឆ្នាំថី្មនេះ !ព្រមជាមួយ គ្នានេះ ហេតុអី្វក៏ អ្នកមិន ធើ្វដើម្បីរកមើលជំងឺ កាមរោគតែម្ដងទៅ? ការធើ្វ តេស្ដ រកមើលជំងឺកាមរោគ ហាក់ដូចជាគ្មានការ លំបាកទេនៅពេល ដែល អ្នកធ្លាប់ធើ្វតេស ្ដរកមេរោគអេដស៍ ហើយនោះ។ ហើយ ជំងឺ កាមរោគ ភាគច្រើន ងាយព្យាបាលណាស់ អោយតែ អាចរក ឃើញ ទាន់ពេលវេលា។

ចូរចាំថា បើអ្នកទៅធើ្វតេស្ដរកជំងឺកាមរោគ តិចជាង ៣ ខែ បន្ទាប់ ពីអ្នក បានរួមភេទដោយ គ្មានការ ការពារ ឬធ្លាប់ពាក់ព័ន្ធនឹង ការ ប្រថុយប្រថាន អ្នកគួរតែទៅធើ្វតេស្ដម្ដង ទៀតដើម្បីទទួលលទ្ធផល ពិតប្រាកដ។

ចូរចាំថា ជំងឺកាមរោគភាគច្រើនគឺគ្មាន រោគសញ្ញាទេ ហើយអ្នក មិន អាច ដឹងច្បាស់ថាអ្នកមាន ឬមិន មាន លុះត្រាតែអ្នកធើ្វការ ពិនិត្យ បានត្រឹមត្រូវ។ ជំងឺកាមរោគភាគច្រើនអាចព្យាបាលបានងាយ (គ្រាន់ តែលេបថ្នាំ ២ ទៅ ៣ គ្រាប់) បើអ្នករកឃើញ ទាន់ពេល។ តែបើអ្នកទុកវាចោលមិនព្យាបាល វាអាចបណ្ដាល អោយ ប៉ះពាល់ ធ្ងន់ធ្ងរ ដល់សុខភាព ហើយធើ្វអោយអារម្មណ៍ និងរូបរាង អ្នក មើលទៅ ដូចជាឈឺ។ គន្លឹះ ហេតុអី្វក៏អ្នកមិននាំមិត្ដម្នាក់ ឬ ២នាក់ ទៅជាមួយអ្នកដើម្បីគាំទ្រ ? បើអ្នកថិតក្នុងទំនាក់ទំនង សេ្នហា វិញ នាំដៃគូរបស់អ្នក ទៅជាមួយហើយ ប្រាកដថាអ្នកទាំងពីរ ចាប់ផ្ដើម។

៦ ញ៉ាំអាហារដែលផ្ដល់សុខភាព គឺជាអី្វដែលអ្នកគួរតែញ៉ាំ!

ដើម្បីរក្សាសុខភាពសំរាប់ ជីវិតរស់ នៅ (ឬចាប់ផ្ដើម ជីវិតដែលមាន ផាសុកភាព) អ្នកត្រូវ ប្រយ័ត្នចំពោះ ចំណី ដែលអ្នកដាក់ ចូលក្នុង មាត់ របស់ អ្នក និង ញុាំចំណីដែល ផ្ដល់ សុខភាព ។ របបអាហារផេ្សងៗ ដែល មាន តុល្យភាព មិន ត្រឹមតែ ធើ្វអោយ មាន សុខភាពល្អនោះទេ ថែមទាំងធើ្វអោយ មានរាងកាយ មាំមួន និង សិុចសីុ ទៀត (ដូចេ្នះ អ្នក អាច ទាក់ទាញ បុរស សិុចសីុដែលអ្នក ឃើញក្នុងពេលថី្មៗនេះ) ខាង ក្រោម នេះជា

អាហារបំប៉នរាងកាយ

ក្រុមអាហារនេះអាចជួយអោយសាច់ដុំអ្នក រឹងមាំ។ ក្រុមអាហារ នេះរួមមាន សាច់ ត្រី កង្កែប ក្ដាម បសុបក្សី ទឹកដោះគោ ស៊ុត សណ្ដែក និង គ្រាប់ផ្លែឈើ ។ ទឹកសណ្ដែក និង ផលិតផល សណ្ដែក ផេ្សងទៀត ក៏ល្អសំរាប់ជួយបំប៉នសាច់ដុំ របស់អ្នកដែរ។

អាហារសំរាប់ឧបត្ថម្ភ

អាហារទាំងនេះសំបូរ ទៅ ដោយ ជាតិរ៉ែ និង វីតាមីន ដែលជួយរាង កាយអោយដំណើរ ការល្អ។ ពួក វាក៏ជួយការពាររាងកាយ ពីការ ឆ្លងរោគ និង ជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធ ដែលសុាំនឹងរោគ។ ផ្លែឈើ និង បន្លែភាគច្រើនពោរពេញដោយ វីតាមីន។ បើចង់ទទួលវីតាមីនច្រើន ជ្រើសយក បន្លែដែលមានស្លឹកច្រើន ដែលក្នុងនោះមានវីតាមីន ជា ច្រើនប្រភេទ។

ទឹក

lifestyle Page4 5រាងកាយមនុស្ស អាចរស់ បាន រាប់ សបា្ដហ៍ដោយមិន មាន អាហារ ប៉ុន្ដែអាច រស់បាន តែ ប៉ុន្មាន ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ បើ គ្មានទឹក។ បើអ្នក ញុាំទឹកបានគ្រប់គ្រាន់ អ្នកអាចកំចាត់ ជំងឺ ឈឺក្បាល ជួយដល់ការ រំលាយ អាហារ ហើយជួយធើ្វអោយស្បែក និង សាច់ដុំមាន ភាពប្រសើរ។ ដូចេ្នះ ហើយ ញុាំទឹកអោយ បានច្រើន ដើម្បី រក្សារាងកាយ និង ភាពរឹងមាំ ត្រូវ ចាំថាទោះបីកាហេ្វ និងតែ មានលាយទឹក ពួកវាមិនជួយផ្ដល់ ជាតិទឹកបានល្អទេ ព្រោះជាតិ កាហេ្វ អីុនធើ្វអោយខ្លួនអ្នកបាត់បង់ជាតិទឹក។

៧ កំរើកខ្លួនអ្នក

ផ្ដល់ចលនាដល់ បេះដូង និង បពោ្ចញ ញើស ពីរាងកាយ ដើម្បីធើ្វ អោយ ខ្លួនអ្នកមាន សុខភាពល្អ និងភាព សិុចសីុ! លំហាត់ប្រាណ មិនត្រឹមតែ ធើ្វអោយ អ្នកមាន សុខភាពល្អទេ ថែមទាំងជួយ អោយអ្នកមាន រាង កាយ មាំមួន និង សិុចសីុ ហើយ វាជួយផ្ដល់ ទំនុកចិត្ដ បន្ថយភាព ក្រៀមក្រំ និង ការថប់ អារម្មណ៍ ហើយនិងជួយរក្សាភាពកេ្មងវ័យ ។ ក្រុម MStyle ផ្ដល់ដំបូន្មាន អោយហាត់ប្រាណ យ៉ាង ហោច បាន ៣០នាទី ក្នុងមួយថ្ងៃ ហើយ ៣ដង ក្នុងមួយសបា្ដហ៍ដើម្បី សុខភាព ភាពសិុចសីុ និង សប្បាយចិត្ដ។ ចូរចាំថា ត្រូវញុាំទឹកអោយបានច្រើន និងញុាំអាហារអោយទៀងទាត់ នៅពេលអ្នកហាត់ប្រា ណ។
គន្លឹះ បើអ្នកធុញទ្រាន់ អ្នកប្រហែល មិនអាចធើ្វបានយូរទេ ដូចេ្នះ រកកីឡាណាដែល អ្នកចូលចិត្ដ ។ សាកល្បងនូវអី្វ ដែលខុស ប្លែក ហេតុអី្វមិនសាកល្បង យ៉ូហ្គា ហែលទឹក កីឡាប្រដាល់ ឬ ទៅហាត់ រាំនៅពហុ កីឡា ដ្ឋានជាតិ?

កុំផឹកហួសប្រមាណ

ភាគច្រើននៃយើង មើល ឃើញ គ្រឿង ស្រវឹងជា បន្សំ ដ៏ល្អ ជាមួយ និងការកំសាន្ដ ពេល រាត្រីនៅក្នុងក្រុង។ ចៃ ដន្យ អាក្រក់ អ្វីដែល ចាប់ ផ្ដើម បពា្ចប់ ទៅវិញ ដោយ ជូរចត់! ផឹកហួស ប្រមាណ មិនត្រឹមតែ បន្សល់ នូវ ភាព ឈឺ ក្បាលទេ ថែមទាំង អាចបង្ក គ្រោះថ្នាក់អំពើ ហឹង្សា បាត់ បង់ការចងចាំ បពា្ហាទំនាក់ទំនង និងការប្រថុយនឹងការ រួមភេទ ដោយគ្មាន សុវត្ថិភាព។ ហើយយើងក៏ដឹងថាមនុស្សម្នាក់អាច ផេ្ដសផ្ដាស យ៉ាង ណានៅ ពេលដែល គេផឹកច្រើន ពេកហើយការ ក្អួតហួស ប្រមាណ ពិតជា មិនសិុចស៊ីទេ! ការផឹកហួសប្រមាណ និង ញឹកញាប់ពេក អាចបង្កបពា្ហា រយៈពេលវែង ដល់សុខភាព ដូចជា អាចខូចខាត ឬ មហារីកថ្លើម ហើយបើអាក្រក់បំផុត អាច ឈានទៅ ដល់ភាព មិនដឹងខ្លួន ឬអាចស្លាប់។

ចូរចាំថា កុំបើកបរ នៅពេល ញុាំស្រា។ ទោះជា អ្នកមាន អារម្មណ៍ ថាមិនសូវស្រវឹងក៏ដោយប្រតិកម្មរបស់ អ្នកនឹង បពោ្ចញ យឺត ជាងមុនបន្ទាប់ពី បានញុាំអស់ ២កំប៉ុង។ បើអ្នក ទៅ ជាមួយមិត្ដមួយក្រុម ត្រូវទុកមិត្ដ ម្នាក់កុំអោយញុាំស្រា ដូចេ្នះ គេអាច បើកម៉ូតូ ឡានបានហើយប្រសើរ ជាងនេះ ទៅ ទៀត អ្នកអាចទុកម៉ូតូ ឡាន នៅផ្ទះហើយ ធ្វើដំណើរ ដោយ ម៉ូតូ កង់បី ឬ ឡានតាក់ សីុវិញ។

គន្លឹះ ត្រូវញុាំអោយឆ្អែត មុនពេលអ្នកចេញទៅផឹក ហើយ ត្រូវ ប្រាកដថា អ្នកញុាំទឹកយ៉ាងហោចណាស់ មួយកែវ បន្ទាប់ពីផឹក គ្រឿងស្រវឹង។

៩ ឈប់ជក់បារី

smookទទួលយកការពិតទៅ ជក់ បារី វាពិតជា មិនឡូយទេ។ សំរាប់ អ្នក ចាប់ផ្ដើម បារីធ្វើ អោយ មាន ក្លិនដង្ហើមអាក្រក់ និង ធេ្មញលឿង (តើអ្នក ណា ដែល ចង់ថើបអ្នក ដែល មាន ក្លិន ដង្ហើម អាក្រក់ និង ធេ្មញលឿង នោះ???) មិនតែប៉ុណ្ណោះ ការជក់បារីក៏ធើ្វ អោយប៉ះ ពាល់ ដល់សុខភាព ហើយអ្នក ដែលជក់រយៈ ពេលយូរមកហើយ អាចទទួលរងនូវ ជំងឺរលាកទងសួត និង មហារីកសួត ដែលជា មហារីក មួយដែល ផ្ដល់ការ ឈឺចាប់បំផុត ។ ដូចេ្នះហើយពន្លត់បារី ចោលជា រៀងរហូត ទៅ!

ចូរចាំថា អ្នកអាចសន្សំប្រាក់ បើអ្នកឈប់ជក់បារី ។ សន្សំប្រាក់ ដែល អ្នកត្រូវទិញបារីនៅ ក្នុងកូនជ្រូកវិញ ហើយ ទិញ រង្វាន់ អោយ ខ្លួន ឯងរៀងរាល់មួយខែ ឬ ២ខែម្ដង…។

គនឹ្លះ បើអ្នកយល់ថាពិបាកបពា្ឈប់វា អ្នកត្រូវដាក់ស្ករកៅស៊ូ ផ្លែឈើ ឬ ស្ករគ្រាប់ តាមខ្លួនជានិច្ច ហើយដាក់បពា្ចូលទៅក្នុងមាត់ រាល់ពេល ដែលអ្នកនឹកចង់ជក់បារី។

១០ កុំសេពគ្រឿងញៀន

យើងដឹងថាsmsនៅកម្ពុជា ជាច្រើនដែល ប្រើប្រាស់ គ្រឿង ញៀន ជាពិសេសយ៉ាម៉ា និង ម៉ាទឹក កក… ជាថ្នាំ ដែលលើក កំលាំង កាយរបស់ អ្នក ដូចេ្នះ អ្នកអាច មានកំលាំងបានយូរ ហើយ បន្ដ ការកំសាន្ដរហូត ទល់ ភ្លឺ។ ទោះបីជា វាគួរ អោយចាប់ អារម្មណ៍ដែរ ដែលវា ផ្ដល់ ថាមពល ដល់អ្នកសេព គ្រឿន ញៀន នៅពេលចេញ ទៅកំសាន្ដម្ដងៗ តែអ្នកនិង រាងកាយរបស់ អ្នកមិនយូរ មិនឆាប់នឹង ទទួលរងនូវបពា្ហា។ បពា្ហា ភ្លាមៗ ដែលអ្នក នឹង ទទួលនោះគឺ បាត់បង់ ជាតិទឹក និង ល្ហិតល្ហៃ ។ បពា្ហារយៈ ពេល យូរ មាន ដូចជា អារម្មណ៍ ភ័យខ្លាច ដែលអ្នក មិន អាច គ្រប់គ្រង បាន ដេកមិនលក់ ក្រៀមក្រំចិត្ដ ឆាប់ឆេវឆាវ ស្រកទំងន់ ខូចស្បែក ធេ្មញពុក ផុយ ងាយ ឆ្លងរោគ និងអាចបាត់បង់ ជីវិត។
ចូរចាំថា យ៉ាម៉ា ម៉ាទឹកកក និងថ្នាំញៀន ដែលផ្ដល់កំលាំងផេ្សងទៀត ធើ្វអោយអ្នកមានអារម្មណ៍ដូច កំពូល បុរសដែលគ្មានអី្វបង្ក្រាបបាន ដូចេ្នះហើយមនុស្សជាច្រើនជ្រើសយកការរួមភេទ ដោយមិនប្រើ ស្រោម អនាម័យនៅពេលដែលគេទទួលឥទិ្ធពលពីថ្នាំញៀន។ លើសពីនេះទៀតបើអ្នកចាក់ថ្នាំញៀន ដោយប្រើ ឧបករណ៍រួមគ្នា និង ពី ដបថ្នាំតែមួយ ការប្រថុយនឹងការឆ្លងមេរោគអេដស៍ ជំងឺថើ្លមប្រភេទ b និង c គឺមានការកើនឡើង។

 

 

 

 

Login

Lost your password?