អូស្ដ្រាលីព្យាករណ៍ការរៀប​អាពាហ៌ពិពាហ៍​​មនុស្ស​ស្រឡាញ់​ភេទដូចគ្នា​ជាលក្ខណៈ​ស្របច្បាប់​ដោយការបោះឆ្នោតបង្ហាញថា ភាគច្រើនផ្ដល់ការគាំទ្រ