ជំងឺអេដស៍នឹងដាក់បញ្ចូលក្នុងគោលនយោបាយភូមិ-ឃុំមាន សុវត្ថិភាព