Did you know that the factors that lead to cancer?

This content not available in English

តើលោកអ្នកដឹងទេថាកត្តាណាខ្លះដែលនាំអោយកើតជំងឺមហារីក ?

Concerសព្វថ្ងៃនេះជំងឺមហារីកមានចំនួន២០០ប្រភេទដែលបង្កដោយចំនុចតូចៗក្នុងខ្លួនរឺក៍កត្តាផ្សេងៗដែលអ្នកមិនចាប់អារម្មណ៏។

១) អាយុ៖ ភាគច្រើនជំងឺនេះ គឺតែងតែកើត ចំពោះមនុស្សមានវ័យ ចំនាស់ពីព្រោះថាមពល របស់គាត់បាន ចុះខ្សោយ និងកោសិកាមានភាពសឹក រេចរឹលជាច្រើន ។ជាពិសេសនៅពេល គាត់មានការគ្រោះថ្នាក់ ដូចជាដួល រអិលជាដើមកោសិកាកាន់តែមានសភាព ធ្ងន់ធ្ងរទៅៗ និងបង្កអោយ មានជំងឺមហារីកចូលក្នុងសារពាង្គកាយយ៉ាងឆាប់រហ័ស ប្រសិនមានគ្រោះថ្នាក់ ចរាចរណ៏កើតឡើង។ ចំពោះមនុស្សមានវ័យចំនាស់ ត្រូវតែមានការថែទាំ និងការពារសុខភាព អោយបានល្អបំផុត។

២) ការកែសម្រស់៖ សព្វថ្ងៃនេះ នារីៗមានការនិយមច្រើន ទៅលើការកែ លើមុខមាត់ដងខ្លួននិង វះកាត់ដើមទ្រូងជាដើម ។ ពួកគេមិនដឹងពីផលវិបាកទៅថ្ងៃក្រោយនោះទេថាតើការវះកាត់ អាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាព រឺអត់។ ភាគតិចណាស់ដែល ការវះកាត់សម្រស់ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ។ យ៉ាងណាមិញ ការវះកាត់ជាកត្តាមួយ ដែលនាំអោយមហារីកបានដែរ ពីព្រោះសារធាតុជាច្រើនចូល ទៅក្នុងខ្លួន។

៣)កត្តាបរិស្ថាន ៖ កត្តានេះ ពិតជាសំខាន់ណាស់ ពីព្រោះបើអ្នករស់នៅក្នុងប្រភពពោរពេញ ដោយបរិយាកាសកខ្វក់ សំបូរក្លិនបារី ក្លិនសំរាមផ្សេងៗ លូជាដើមវាអាចបណ្តាលអោយ អ្នកកើតជំងឺមហារីក ផ្លូវដង្ហើមយ៉ាងពិតប្រាកដ។បន្ថែមពីនោះទៅទៀត កំដៅខ្លាំង ពេកក៏បង្កទៅជាមហារីកស្បែកផងដែរ។

៤)ការជក់បារី ៖ បារីជាសារធាតុដែល មិននាំអោយអ្នក ទទួលបានប្រយោជន៏នោះទេមានតែនាំអ្នកឆ្ពោះទៅកាន់ការកើតជំងឺជាច្រើនដែលអ្នកមិនចង់ជួប ។ ដូចអ្នកដឹងស្រាប់ហើយ បារីជាសារធាតុផ្សែង ដែលនាំផ្សែងនោះចូលទៅ ក្នុងសួតអាចទៅជាមហារីកសួតក៏ថាបាន។
កត្តាទាំងអស់នេះជាចំនុចដែលនាំអោយកើតជំងឺមហារីក។ ជាការពិតណាស់គ្មានមនុស្សណាមួយ ចង់កើតជំងឺមហារីក នោះទេដូច្នេះអ្នកគួរតែថែសុខភាពអោយបានល្អ និងជៀសវាងពីបញ្ហាខាងលើដើម្បីទទួលបានការរស់នៅបានយួរអង្វែង៕

អត្ថបទនេះដកស្រង់ទាំងស្រុងពីៈ ​www.facebook.com/pages/សុខភាពគ្រួសារខ្មែរ/

​​


Hair removal

lstyle_cosmetic_change_1Male to female transsexuals usually require the permanent removal of facial and other body hair. This is a lengthy and expensive process and there are generally 2 options.

Electrolysis
Electrolysis permanently removes facial and body hair. It is generally safe when done by a qualified professional. Hair is removed using an electric current to kill the root of the hair. It is time consuming and can take from 18-36 months to remove all the hair permanently. It ranges from uncomfortable to painful and it can cause adverse skin reactions in some people but it is permanent, works on any type of hair and all skin types.

Before undergoing gender reassignment surgery it is essential to remove all hair in the genital area with electrolysis so you don’t have to worry about hair growing back on the skin after it has been repositioned internally.


Surgical reassignment

lstyle_surgical_reassignmentSurgical changes to your body are permanent, expensive and sometimes painful. This is why surgical reassignment is not usually started until 12 months of hormonal treatment has been completed. This gives you time to be SURE that the decision to change is right for you.

Sex reassignment surgery in male to female transsexuals usually involves removing the testicles and using the scrotum to line a new vagina-like opening and labia. The penis is inverted and some of the tissue is used to create a clitoris. The nerve endings in the penis are still intact so orgasm is often still possible. Other surgery is also possible, including breast implants.

In female to male surgery the first step is the removal of the breasts and repositioning of the nipples. This is followed by the removal of the female reproductive organs. Unfortunately there is still no effective way to create a fully functioning penis.


Hormone reassignment

lstyle_hormone_reassignmentHormones can be used to help change a person’s sexual characteristics to those of the other sex. For male-to-female transsexuals the main aims are to reduce hair growth on the face and body and create breasts.

For female-to-male transsexuals the objective is to stop menstruation, to increase facial hair growth, to create a more masculine body shape and deepen the voice.

The use of hormones should always be supervised by a properly qualified medical professional as there are some possible side effects and risks associated with their use.

Important safety information
The use of hormones for gender reassignment should always be supervised by a properly qualified medical professional as there are some possible side effects and risks associated with their use.


General health care

lstyle_general_health_care_1Some transgender people have bad experiences with doctors who are afraid, prejudiced or ill-prepared to deal with transgender patients or are just too shy to visit a doctor. Remember it is very important to find a sympathetic doctor and get your health checked out if you think you have a problem. Not all doctors are against you, you just need to find the right doctor. Check out the support and contents page of this website for places that may be able to help you.

Health history

Some transgender people have bad experiences with doctors who are afraid, prejudiced or ill-prepared to deal with transgender patients and, as a result, sometimes hide important details of their health history, such as information about their sex/gender, from their doctors or are just too shy to visit a doctor. It is extremely important that your doctor has all the facts about your medical history so they can treat you effectively.

It is really important to get your health checked out if you think you have a problem so tell your doctor as much information as you can and, if they are disrespectful leave and find a new one. Not all doctors are against you, you just need to find the right doctor.

STIs and safe sex

As a transgender person you may have been rejected by your family and have been forced into sex work to make a living, and you may therefore be at high risk for STIs, including HIV. Use condoms and water based lubricant every time you have sex, even with people you think you can trust to be healthy. If you are a sex worker, do not be tempted to have sex without a condom for more money. Customers who will pay you more have probably done the same with other sex workers and are therefore at high risk of contracting, and passing on, STI, including HIV.

Depression/anxiety

For many reasons, such as the loss of family and friends, job and financial stress and the risk of unemployment, transgender people are particularly prone to depression and anxiety. Some transgender people are so unhappy that they don’t want to live anymore and commit suicide. If you are feeling low access the support services on the Connections section of this website. Don’t stay alone, join MStyle, meet people via the chat room on this website and ask for their support and advice – they may have been through similar experiences and may be able to help.

Alcohol and smoking

Alcohol abuse is common in transgender people who experience family and social rejection, and the depression which accompanies such rejection. Alcohol and tobacco can be even more dangerous than normal when combined with sex hormones so drink alcohol in moderation and stop smoking.

Login

Lost your password?